Geschiedenis

De Geschiedenis van de Windsurfvereniging Zegerplas

Deze tekst komt uit de Jubileumuitgave van het 10 jarig bestaan van de vereniging in 1989.

De Zegerplas
De eersten die gebruik maakten van de Zegerplas waren de sportvissers van de H.S.V. Alphen en enkele mensen met kleine zeilbootjes die in het haventje een ligplaatsje innamen. Er zijn ook nog enkele jaren Nationale Speedbootraces georganiseerd die later wegens geluidsoverlast werden verboden.

Surfers
Vanaf 1977 kwamen de eerste windsurfers op de Zegerplas. Dat was een groep surfers uit Reeuwijk op hun identieke windsurfers met bruin/zwarte zeiltjes en de Alphense surfpioniers Henk Evers, Els v/d Werff, de familie Bombeeck, de Boons, Hans l'Amie, van der Wel en vele anderen. Velen zagen deze mensen wel met "iets" bezig zijn, maar begrepen er toen nog niets van. In 1978 maakte de surfsport om en vooral op het water van de Zegerplas een enorme groei door. Er werd toen door Koos van Weyenhoven uit Rotterdam een surfwedstrijd georganiseerd, vanaf de hoek van de Kromme Aar aan de Bruinslotsingel. Er deden ongeveer 30 deelnemers mee waarvan Jose Wesseling de winnaar werd.

Eerste contacten
In april 1979 ontmoetten Gerard de Smits en John van Wely elkaar langs de oever van de Zegerplas. Er werd wat gebabbeld over planken, zeilen en surfen. Gerard en John kwamen op het idee om een surfwedstrijd te organiseren voor de toenmalige windsurfbeoefenaars op de Zegerplas. Er werd een informatie en informatie- en inschrijfformulier gedrukt en in mei uitgedeeld aan alle surfers. Eind mei waren er ongeveer 50 deelnameformulieren ingeleverd bij de "Wedstrijdcommissie" bestaande uit; Iris Koning, Mary van Iterson, Nick Wille, John van Wely en Gerard de Smits. Zij hebben toen spullen geleend bij de fa. Daniëls en prijzen"geregeld" bij Windsurfshop van Kempen en Wisseloo.

Eerste wedstrijd
Op 3 juni 1979 vond die eerste wedstrijd plaats onder zonnige omstandigheden. Aan het eind van de middag, na 5 manches, vond de prijsuitreiking plaats. Die prijzen gingen naar Hans Hogenbirk, Fred Bakker, Ben Boon, Martin Mathieu, Donald Gillissen en Ernst Daniël. Het was een zeer geslaagde dag en er werden direct plannen gemaakt voor een tweede wedstrijd na de zomervakantie. Enkele weken later kwamen John en Gerard elkaar weer tegen bij de Zegerplas.

Ideeën en tweede wedstrijd
Gerard opperde het idee om een surfvereniging op te richten wat door John positief werd opgevangen. Het resultaat waren die beroemde gele enquêteformulieren om de belangstelling van de windsurfers te peilen over een eventueel op te richten surfvereniging. Op deze enquêteformulieren wordt later nog teruggekomen. Na de vakantie besloot de wedstrijdcommissie de tweede surfwedstrijd te organiseren. Er werd een artikel geschreven in dagbladen omtrent deze wedstrijd eind augustus alsmede informatie over deelname.

Wederom werden er spullen geleend bij de firma Daniëls en bij een tankstation werden skippyballen gekocht. De prijzen werden beschikbaar gesteld door Inter-Credit. 's-Morgens vroeg werd de baan uitgelegd en het inschrijftafeltje neergezet bij de grote steiger aan de Zuidzijde van de Zegerplas. De schrik sloeg de wedstrijdcommissie bestaande uit; Iris, Mary, John en Gerard, om het hart, toen vanaf 10 uur tientallen surfers zich kwamen aanmelden voor deelname aan deze wedstrijd. Het bleken er uiteindelijk 93 te zijn en op zo'n groot aantal had de wedstrijdcommissie beslist niet gerekend en zich op voorbereid. Na een geïmproviseerde skippersrneeting ging de meute het water op, gevolgd door John en Gerard in een klein roeibootje. Het tien minuten sein werd gegeven en de start verliep goed. Bij de bovenboei echter, ging alles mis. Waarschijnlijk door de onervarenheid van vele deelnemers. Tientallen surfers gingen de verkeerde kant op. Er ontstond een algehele chaos op het water. John en Gerard konden absoluut niet rneer volgen wie wel of niet de baan goed surfde en finishte. Besloten werd om de gehele surfvloot aan wal te laten komen voor een extra skippersmeeting. Na een half uur begreep een ieder hoe de baan gesurfd moest worden.

Er werd opnieuw gestart, waarna 4 geldige manche's gesurfd werden. Wat opviel was, dat Grad Hut altijd een van de eersten was die startten. Hij bleek als een van de weinigen over een starthorloge te beschikken! Voor Iris en Mary braken er na de wedstrijd enige hectische uren aan. Gewoonlijk is het al een prestatie om met zoveel deelnemers aan een goede uitslagenlijst te komen. Toen, zonder ervaring, computer en zelfs met een aantal protesten, mag het een wonder genoemd worden dat er toch nog een uitslagenlijst gerealiseerd werd, waar alle deelnemers tevreden mee waren.

Na de prijzen te hebben uitgereikt en de spullen te hebben opgeruimd, kwam de wedstrijdcommissie "leeg" thuis. Nooit meer!, was de eerste reactie.Maar naarmate de avond vorderde en ook de mooie dingen van deze surfdag weer bovenkwamen zeiden Iris, Mary, John en Gerard: "zeg nooit, nooit!"

Plannen oprichting vereniging
Het eigenlijke begin van de windsurfvereniging is ontstaan vanuit de ongeveer 60 geretourneerde gele enquête formulieren, die in de zomer van 1979 werden uitgedeeld aan de surfers rondom de Zegerplas. Deze overweldigende reactie gaf toen de initiatiefnemers John van Wely en Gerard de Smits ruim voldoende vertrouwen in het doen slagen in het oprichten van een surfvereniging.

John van Wely was er ook in geslaagd om enkele anderen surfers te betrekken in de tot stand koming van een voorlopig bestuur. Dit waren Peter Vriesekoop, Fred en Paul Bakker, Iris Koning en Rob Vesseur. Het was echter Gerard de Smits die, bij terugkomst van vakantie, het niet eens was met de voorgedragen bestuursleden. Niet op persoonlijke gronden, maar vanuit de visie op het tot stand brengen van een goed gefundeerd verenigingsbestuur, stelde Gerard de Smits aan John van Wely voor om andere kandidaat bestuursleden te benaderen. In de vele gesprekken die daarna volgden, raakte ook John overtuigd van de noodzaak om mensen met bestuurlijke capaciteiten aan te trekken. De reden was om de vele organisatorische aspecten, die aan de orde komen bij het oprichten van een vereniging, capabel te kunnen uitvoeren. Het eerst rinkelde de voordeurbel bij Joop de Vrïes. Wel enthousiast maar door tijdgebrek zelf niet in staat gaf hij twee namen en adressen van mensen die daar misschien wel tijd voor hadden en zeker zo enthousiast voor waren. Een afspraak werd gemaakt en na een avond babbelen en borrelen zeiden respectievelijk Grad Hut en Willem de Jong hun medewerking toe. Op de openingsdag van hun nieuwe surfshop "Ski- Nautic" kregen Anneke van Egmond en John Paes natuurlijk de felicitaties en de vraag of ze bereid waren deel uit te maken van een voorlopig bestuur van een vereniging in oprichting. Door beiden werd positief gereageerd. Aldus keerden John van Wely en Gerard de Smits tevreden naar huis. Een voorlopig bestuur was gerealiseerd!

Op 26 september werd er in huize van Wely door het voorlopige bestuur en vergadering gehouden, betrekking hebbende op de feitelijke oprichting van de W.S.V. Zegerplas. Aan de orde kwamen daar o.a. de doelstellingen van de vereniging, de concept statuten, H.R. van de vereniging, de taakomschrijving van het voorlopige bestuur, voorstel contributie, de concept convocatie naar de aspirant leden en de dagbladen voor het bijwonen van de te houden vergadering in "de Bron" op 30 oktober 1979.

Oprichtsvergadering
Door die convocatie en middels de kranteartikelen die werden geplaatst, kwamen er ongeveer 50 geïnteresseerden naar het veel te kleine zaaltje, dat door het voorlopige bestuur was gereserveerd in "de Bron". Het toch wel wat gespannen voorlopige bestuur, dat plaats had genomen achter de bestuurstafel, had zeker niet op zo'n enorme opkomst gerekend. Het werd een hartverwarmende vergadering, in de sfeer van "eindelijk samen in harmonie".

Onder de sympathieke en deskundige leiding van Grad Hut en Willem de Jong, werd de agenda puntsgewijs doorgenomen. De vele response vanuit de aanwezigen in de vorm van, opmerkingen, ideeën, suggesties en opbouwende kritiek, werden door het voorlopige bestuur gretig opgenomen. Het resultaat van deze vergadering was... een echte windsurfvereniging Zegerplas met een ledenlijst van 61 leden en een bestuur bestaande uit; voorzitter Grad Hut, secretaris Willem de Jong, penningmeester Ton van Gaalen, Anneke van Egmond, John Paes, John van Wely en Gerard de Smits. De aangepaste- en uitgewerkte statuten en H.R. Een vaststelling van de contributie op resp. f 30,- voor Jeugdleden en f 50,- voor senior leden. Op de vraag vanuit het bestuur om zitting te nemen in een bepaalde commissie, kwamen spontaan reakties binnen. En zo werden de volgende commissies vastgesteld; een redactiecommissie bestaande uit; Mary van Iterson, Anneke van Egmond, Sannie Bombeeck, Len van Leeuwen en Gerard de Smits. Ook een wedstrijdcommissie werd gevormd door; John van Wely, Peter Harting, Casper Rondeltap en John Paes. Een jeugdcommissie met; Iris Koning, Bonnie Bombeeck en Pieter de Boer. De kascommissie met Frans Visser en Peter Ober. En tenslotte een technische commissie bestaande uit; Gerard Lens, John Paes, en Jan Henk Leeuwenburg. Toen alle agendapunten waren afgehandeld kon de kersverse voorzitter Grad Hut met een bewogen, doch zeer optimistisch slotwoord de vergadering afsluiten. Daarna werd er aan de bar, onder het genot van een drankje, nog enige uren gesproken over de voortvarende start van de W.S.V. Zegerplas.