Woensdag 8 februari Algemene Ledenvergadering

agenda
Zoals reeds in het clubblad te lezen viel, wordt op woensdag 8 februari de algemene ledenvergadering weer gehouden. Om 20:00 uur is de aanvang van de vergadering. Deze wordt gehouden in ons clubhuis. Hieronder staat de agenda. Tot volgende week woensdag!

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag 2016 van de secretaris
 4. Financieel Jaarverslag 2016. De stukken worden uitgereikt vóór de vergadering.
 5. Verslag kascontrolecommissie. De commissie 2016 bestaat uit Ben Boon, Frank Vermeer en Martin Elling.
 6. Dechargeren van de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid.
 7. Voorstel contributie 2017, alsmede  huur plankenberging Ondanks alle prijsverhogingen en prijsindexeringen stelt het bestuur voor de contributie en de huur van de plankenberging niet te verhogen en te houden op het peil van 2003.
 8. Begroting 2017
 9. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 10. Bestuur Maurice Brancart heeft te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen en Jos Verweij wil de functie van penningmeester neerleggen. Het bestuur stelt voor Sonja Duijvesteijn te benoemen tot penningmeester en Jos Verweij en Joost Pastoor tot algemeen bestuurslid.
 11. Verslagen van de diverse commissies
 12. Rondvraag
 13. Sluiting