Agenda algemene ledenvergadering 2011

Enige tijd geleden hebben de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering en de daarbij behorende notulen van de vergadering in 2010 al op de website gestaan. Hierbij ook nog de agenda voor de komende algemene ledenvergadering.
Voor de volledigheid: 26 januari 2010 om 2000u in het clubhuis!
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring notulen van de Algemene ledenvergadering van 27 januari 2010 en 17 maart 2010 (zie
nieuwe website http://www.wsvzegerplas.nl/2010/11/26-januari-2011-algemene-leden-vergadering/ )
4. Jaarverslag 2010 van de secretaris
5. Financieel Jaarverslag 2010
De stukken worden uitgereikt vóór de vergadering.
Verslag kascontrolecommissie. De commissie 2010 bestaat uit Dirk Dongelmans, Frank Vermeer en Ben
Boon
6. Dechargeren van het bestuur voor het gevoerde beleid.
7. Voorstel contributie 2011, inclusief plankenberging
Ondanks allerlei prijsverhogingen stelt het bestuur voor de contributie en de huur van de plankenberging in 2011 echter niet te verhogen en te houden op het peil van 2003:
Jeugdleden tot 16 jaar € 35,-
Leden € 50,-
Plankenberging € 60,-
Gezinsdonateur € 25,-
8. Begroting 2011
9. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
10. Wijziging statuten *)
11. Verslagen van de diverse commissies
12. Rondvraag
13. Sluiting
*) Toelichting
Onze statuten dateren van vóór de fusie van de Nederlandse Windsurfbond met het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond in 1980. Het Watersportverbond krijgt voor elke aangesloten vereniging subsidie van het NOC/ NSF. Om daar aanspraak op te kunnen maken moet er in de statuten van elke aangesloten vereniging een aantal bepalingen zijn opgenomen. Het bestuur stelt voor onze
statuten aan te passen. Deze aanpassingen zullen z.s.m. op de club ter inzage liggen overeenkomstig onze statuten.